TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

LLEGEIXI ATENTAMENT L’AVÍS LEGAL ABANS DE PROCEDIR A ENVIAR LES DADES DE CARÀCTER PERSONALS

 

COLL AMUNT! és una associació de comerciants, empreses i creada per  potenciar i dinamitzar el comerç del districte del barri del Coll en el districte de Gràcia tot assolint un millor posicionament del comerç  i l’activitat socioeconòmica de proximitat en el barri i el seu entorn.

En compliment de les estipulacions del  Reglament UE 679/2016, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades, RGPD) i la Llei Orgànica  3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD), COLL AMUNT!  li informa que les dades que l’usuari facilitarà a través dels formularis d’informació i  participació a les activitats que organitzi COLL AMUNT! seran conservades en un fitxer de dades personals de titularitat de l’associació amb les finalitats d’informar-lo sobre les activitats socials i comercials que organitza o de gestionar la seva participació en un sorteig o promoció particular, o altres activitats que dugui a terme aquesta associació i de fer-li arribar el Newsletter de COLL AMUNT!.

Només es podran donar d’alta els majors d’edat. Sense perjudici de l’anterior i en cap cas, COLL AMUNT! es fa responsable dels efectes o conseqüències que els registres de menors de 18 anys puguin ocasionar. En qualsevol moment, els pares/tutors d’un menor de 18 anys que hagi complimentat i enviat el formulari sense autorització podran revisar, cancel·lar o oposar-se al tractament de dades personals per mitjà d’un missatge a la següent direcció de correu electrònic: info@collamunt.cat, indicant la referència “LOPD COLL AMUNT!”.

Amb l’enviament de les dades personals a través d’aquest formulari, l’usuari atorga el seu consentiment a COLL AMUNT! perquè aquesta pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats descrites. L’usuari ha de facilitar dades actualitzades i vertaderes, del contrari l’associació COLL AMUNT! no es fa responsables de no poder realitzar una deguda gestió de la participació al sorteig o promoció, d’informar sobre altres activitats i d’enviar degudament el Newsletter. COLL AMUNT! es compromet que les dades personals facilitades pels usuaris seran tractades de forma totalment confidencial i segons totes les mesures de seguretat establertes per la Llei amb la finalitat d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. COLL AMUNT! es responsable del seu fitxer de dades personals i atendrà personalment els drets dels afectats. COLL AMUNT! en compliment de l’article 5 de la LOPD informa que l’enviament dels formularis amb les dades personals és de caràcter facultatiu i que en qualsevol moment, l’usuari pot exercitar el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició respecte de les dades facilitades. En aquest cas, l’interessat ha de dirigir-se a COLL AMUNT! mitjançant un missatge de correu electrònic a info@collamunt.cat indicant a la referència del missatge “LOPD COLL AMUNT!” i detallant les dades que desitja modificar o cancel·lar.

HE LLEGIT ATENTAMENT EL PRESENT AVÍS LEGAL I AMB L’ENVIAMENT DE LES MEVES DADES ATORGO EL MEU CONSENTIMENT PERQUÈ SIGUIN TRACTADES PER COLL AMUNT! PER A LES FINALITATS DESCRITES.